Johdon suorahaku

Luotettava kumppani johdon ja asiantuntijoiden suorahakuun

 Teemme johdon suorahakua aina yksilöllisesti – asiakasyrityksemme liiketoimintaan, tarpeisiin, tavoitteisiin ja lähtökohtatilanteeseen kokonaisvaltaisesti ja huolellisesti perehtyen. Suorahaussa edustamme osaamismarkkinoilla aina asiakastamme, ja teemme siksi parhaamme vahvistaaksemme positiivista yritysmielikuvaa siitä.

Kun kanssamme tehdään kirjallinen suorahakusopimus, me otamme hoitaaksemme koko prosessin ja asiakas voi keskittyä omaan työhönsä. Toimimme ehdottoman luottamuksellisesti ja läpinäkyvästi – pitäen osalliset jatkuvasti ajan tasalla hakuprosessin etenemisestä.

Meille on kunnia-asia löytää organisaatioiden tarpeisiin ja toimintakulttuuriin parhaiten sopiva avainhenkilö. Teemme finalistikandidaatista kattavat soveltuvuusanalyysit, joissa peilaamme hänen kompetenssejaan ennalta määriteltyihin tarpeisiin. Toimimme luottamuksellisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi myös ehdolla olevien kandidaattien kanssa – auttaen heitä ymmärtämään myös yrityksen tilanteen ja toimen erityispiirteet.

Huomioimme suorahauissa aina myös alueelliset ja kulttuuriset piirteet, paikalliset ja kansainväliset markkinarealiteetit sekä päätöksentekoon vaikuttavat taloudelliset näkökulmat. Käytämme paljon aikaamme kattavan kokonaiskuvan luomiseen ja ymmärtämiseen sekä löytääksemme varmasti soveliaimman henkilön asiakasyritykseen.

Haluaisin lisätietoja >

Osaajien rekrytointi

Räätälöityä osaajien monikanavarekrytointia – inhimillisesti ja kustannustehokkaasti

Toteutamme kaikenkokoisille yrityksille ja organisaatioille joustavia ja kustannustehokkaita, erityistarpeiden mukaan räätälöitäviä rekrytointipalveluja soveliaiden osaajien löytämiseen ja palkkaamiseen. Otamme vastataksemme koko rekrytointiprosessin ”Avaimet käteen” -periaatteella. Tai jos asiantuntija-apuamme tarvitaan ainoastaan rekrytointiprosessin johonkin tiettyyn vaiheeseen, sekin onnistuu kanssamme.

Yritysten menestystekijöitä ovat ihmiset. Soveliaiden osaajien rekrytointi on taitolaji, jonka me osaamme erinomaisesti.

Perehdymme jokaiseen toimeksiantoon tarkasti keskittyen, sillä vain ymmärtämällä asiakasorganisaation nykytilan, liiketoiminnan tavoitteet ja osaamisen tarpeet voimme löytää tehtävään soveltuvimmat kandidaatit ja auttaa oikean henkilön valinnassa.

Toimimme ratkaisukeskeisesti ja tehokkaasti, ja tarvittaessa useita eri rekrytointikanavia hyödyntäen. Suunnittelemme ja toteutamme tarvittaessa myös rekrytointi-ilmoitukset ­­yhdessä sovitulla tavalla.

Otamme mielellämme hoitaaksemme asiakasyrityksen uusien osaajien rekrytoinnin. Asiakkaamme voivat luottaa ajanmukaiseen tehokkaaseen prosessiin ja lupauksen mukaiseen onnistuneeseen lopputulokseen sovitussa projektiaikataulussa.

Haluaisin lisätietoja >

Johtaja-arviointi

Sertifioitua henkilöarviointia 15 vuoden kokemuksella

Johtaja-arviointimme ja henkilöarviointipalvelumme perustuvat organisaation ja sen liiketoiminnan sekä yksilön käyttäytymisen tuntemiseen. Vahva ja monipuolinen osaamisemme sekä sertifikaattimme useista eri arviointimenetelmistä mahdollistavat henkilöarvioinnin vaativissakin tilanteissa.

Teemme johtaja-arviointeja aina asiakas- ja liiketoimintalähtöisesti – organisaation strategian, tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Toteutamme arviointeja yhdessä laaditun suunnitelman pohjalta ja sovitulla laajuudella. Käytössämme on kattava valikoima luotettavia psykometrisiä testejä sekä menetelmiä kykyjen, työkäyttäytymisen, motivaation ja määriteltyjen taitojen mittaamiseksi. Haastatteluosuuksissa keskitymme teemojen monipuoliseen, syvälliseen ja hyvähenkiseen käsittelyyn kiirehtimättä ja avoimesti keskustellen.

Olemme tehneet hyvin tuloksin 15 vuoden ajan vaativia henkilö-, potentiaali- ja johtaja-arviointeja. Tilatessaan meiltä johtaja- tai henkilöarvioinnin, saa asiakas aina selkeän kannanoton henkilön soveltuvuudesta sekä vastaukset määriteltyihin muihin strategialähtöisiin tutkimuskysymyksiin.

Haluaisin lisätietoja >

Johdon coaching

Tuloksellista johtamisen kehittämistä johtajille ja johtoryhmille

Valmennamme johtajia kehittymään ja ottamaan koko potentiaalinsa käyttöön. Tarjoamme monipuoliseen kokemukseen ja osaamiseen pohjautuvaa henkilökohtaista ja aina johtajan yksilölliset piirteet sekä kulloisetkin tarpeet huomioonottavaa tukea esimerkiksi vaativien muutoshankkeiden läpiviemiseen sekä strategioiden kirkastamiseen ja jalkauttamiseen.

Johdon coaching -toimintamme on ihmisläheistä, vuorovaikutteista ja ehdottoman luottamuksellista. Tavoitteenamme on auttaa valmennettavaa löytämään vastauksia itse, fokusoimaan paremmin omaa ajattelua ja toimintaa sekä vahvistamaan henkilökohtaisia johtamistaitoja organisaation tarpeisiin ja liiketoimintatavoitteisiin pohjautuen.

Tarjoamme tavoitteellista ja tuloksellista johdon valmennusta itsensä johtamiseen, strategiseen johtamiseen, muutosjohtamiseen, johdon toimintatapojen ohjaukseen ja esimiestyön kehittämiseen.

Valmennuksemme on aina tavoitteellista ja siten mitattavasti tuloksellista niin yksilöille kuin johtoryhmille.

Haluaisin lisätietoja >

Strategiasta toimintaan

Strategian kiteytys operatiiviseksi toimintasuunnitelmaksi

Autamme liiketoimintastrategian kiteyttämisessä operatiiviseksi ja tavoitteellisesti johdetuksi toimintasuunnitelmaksi – ja organisoiduksi toiminnaksi. Tiedämme kokemuksesta, että hyvin usein yrityksen strategia jää toteutumatta käytännössä epäkonkreettisuuden ja viestinnällisten haasteiden takia. Strategian johtamiseen yhtenäiseksi ja tuloksekkaaksi toiminnaksi tarvitaan selkeä ja yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma.

Tuemme uusien toimintamallien ja muutosten toiminnallisessa suunnittelussa sekä niiden toteuttamisessa. Kiteytämme strategian selkeäksi operatiiviseksi toimintasuunnitelmaksi, joka sisältää yksinkertaistetut konkreettiset tavoitteet, vaadittavat organisaatiomuutokset ja uudet toimintatavat.

Olemme auttaneet kymmeniä yrityksiä ja organisaatioita Suomessa strategian kiteyttämisessä toiminnaksi, joka johtaa haluttuihin muutoksiin, kilpailuaseman vahvistumiseen ja menestykseen.

Työskentelemme omistajien, hallitusten ja johtoryhmien kanssa monivaiheisen ja valmentavaan työotteeseen perustuvan oman systemaattisen konsultointiprosessimme mukaisesti. Tavoitteenamme on saada aikaan yrityksen menestystekijät, arvot, kulttuuri ja kyvykkyydet huomioon ottava selkeä operatiivinen suunnitelma strategian toteuttamiseen.

Haluaisin lisätietoja >

Toiminnan resursointi

Varmistamme yhteistyössä johdon kyvyt, käytettävät resurssit ja sitoutumisen muutoksen johtamiseen

Kun strategia on kiteytetty selkeäksi operatiiviseksi suunnitelmaksi, on tärkeää varmistaa johdon riittävät resurssit johtaa suunnitelma käytännön toimenpiteiksi. Resursointi vaatii usein rohkeita valintoja analytiikkaan perustuvien tietojen lisäksi. Huolimaton resursointi voi tulla yritykselle kalliiksi ja pahimmillaan johtaa koko strategian epäonnistumiseen.

Meillä on käytössämme tehokkaita työkaluja ja menetelmiä johdon ja avainhenkilöiden osaamisen, sitoutumisen ja motivaation arviointiin: esimerkiksi Executive Assessment, Development Assessment ja Management Audit. Näiden avulla tunnistamme asiakasorganisaation olemassa olevan ja osin vielä käyttämättömän potentiaalin strategian johtamiseen ja toimeenpanemiseen.

Käynnistämme resursoinnin organisaation nykytilan ja tulevaisuuden tavoitteiden, johtamisen haasteiden ja menestystekijöiden selvittämisellä. Käytämme menetelminä itsearvioita, testejä, simulaatioita ja haastatteluja. Toimitamme selkeät raportit ja yhteenvedot tuloksista sekä oman näkemyksemme henkilöiden kyvyistä ja soveltuvuudesta suosituksinemme. Annamme myös henkilökohtaisen coachaavan palautteen jokaiselle arvioidulle yksilölle ja yhteisölle.

Analyysimme ja yhteenvetomme ovat suoraan hyödynnettävissä strategisessa resursoinnissa, sisäisissä rekrytoinneissa, ulkoisten rekrytointitarpeiden toteamisessa ja seuraajasuunnittelussa.

Haluaisin lisätietoja >

Ota yhteyttä