Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

NSC Norilo Oy
Y-tunnus 2508114-2
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Jaakko Norilo p. + 358 45 2196030 jaakko.norilo@norilo.fi

2. Rekisterin nimi

NSC:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja säilytysaika

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on NSC Norilo Oy:n ja sen asiakkaiden toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä mainitussa asiakassuhteessa tai valmistautumisessa mahdollisiin reklamaatioihin.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Keräämme rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Jos työskentelet asiakkaallamme tai olet työnhakija, voimme kerätä seuraavia henkilökohtaisia tietoja (Suomen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

  • henkilön perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot), sukupuoli, syntymäaika
  • henkilöön liittyvät erityiset tiedot, jotka ovat tarpeen työhön soveltuvuuden arvioimiseksi, kuten koulutus, ammatti ja erityisosaaminen
  • henkilö- ja soveltuvuusarviotesteihin liittyvä tiedot
  • henkilön edellisiin tai nykyiseen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työnantajat, työsuhteen alkamisajat ja kestot sekä työtehtävien laatu ja työnantajan antamat suositukset
  • henkilön työnhakua koskevat tiedot, kuten toiveet haetusta työpaikasta, palkkatoive, sekä mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot
  • rekisterinpitäjän asiakkaana olevan työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
  • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja puheluiden sekä tapaamisten mahdolliset tallenteet
  • palveluun liittyvät tiedot, kuten tieto siitä, mille rekisterinpitäjän asiakkaana olevalle työnantajayhteisölle työnhakijan esittely on lähetetty.
  • emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja, joten älä anna tai lataa palveluun arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotua tai etnistä taustaa koskevia tietoja, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai maailmankatsomuksellisia käsityksiä, geneettistä tai biometristä tietoa, ammattiyhdistyksen jäsenyyttä, sukupuolista suuntautumista tai terveyttä koskevia tietoja. Jos käy ilmi, että sellaisia tietoja on, poistamme ne.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakija ja työnantajayhteisön yhteyshenkilö itse, esimerkiksi työhakemuksen jättämisen ja asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Työnhakijan edelliseen tai nykyiseen työsuhteeseen liittyviä tietoja kerätään työnhakijan suostumuksella myös tämän työnantajilta saadun palautteen perusteella. Työnhakijan suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös työnhakijaa arvioivilta tahoilta kuten rekisterinpitäjän arviointitehtäviä suorittavilta työntekijöiltä sekä rekisterinpitäjän asiakkaina toimivilta työnantajayhteisöiltä. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

6. Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja työnhakijoita koskevia henkilötietoja luovutetaan työnhakijan antaman suostumuksen perusteella rekisterinpitäjän asiakkaina oleville työnantajayhteisöille. Lisäksi yrityksen toimintaan liittyvien muiden palveluiden tuottamisen yhteydessä henkilön ja asiakkaan suostumuksella palvelun toteuttamiseksi.

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle, sekä rekisterinpitäjän lukuun toimiville palveluyrityksille, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muihin niihin verrattaviin tehtäviin liittyen.

NSC Norilo Oy ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta.

Osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita EU/ETA-alueen sisällä NSC Norilo Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

8. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti alla mainitussa osoitteessa:

NSC Norilo Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta.