Yksityisyytesi sivustollamme

Yksityisyytesi NSC Norilo sivustolla

Tässä selosteessa kerromme millaisia tietoja keräämme sinusta vieraillessasi NSC Norilon sivustolla ja miten käsittelemme niitä.

Mitä tietoja keräämme sinusta ja miksi?

Jos syötät sivustomme kautta tietoa sähköisen lomakkeen tai muun toiminnon kautta, voimme ottaa sinuun yhteyttä tiedusteluusi ja ja NSC Noriloon liittyen.

Evästeet. Paikoin sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet parantavat käyttäjäkokemustasi ja vierailusi hyödyllisyyttä. Jos haluat, niin voit poistaa evästeet selainasetusten kautta vierailun jälkeen, ja voit myös kieltää asetuksissa evästeiden käytön kokonaan.

Tietojen luovutus ja ulkopuoliset linkit

Henkilötietojasi ei luovuteta tai myydä ulkopuolisille, ja tietosi säilytetään palomuurilla suojatuissa tietokannoissa lukituissa tiloissa. Rekisteriä säilytetään palveluntarjoajamme hallinnoimilla palvelimilla suojatussa tietoverkossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä.

Sivuiltamme löytyy linkkejä muille sivustoille tai sisältöä ulkopuolisilta sivuilta, kuten Linkedin. Ulkopuolisen sisällön käyttö tapahtuu kulloinkin kyseessä olevan sivuston oman rekisteriselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä on NSC Norilo Oy, Metallimiehenkuja 10, 02150 Espoo.

Your privacy and our website

Your privacy at NSC Norilo website

Below we explain what information is gathered when you visit our NSC Norilo website and how we process that information.

What information is gathered and why?

When you provide information via our web forms or similar functions, we can contact you regarding your inquiry and NSC Norilo.

Cookies. Cookies are used in some areas of our websites. Cookies enhance your user experience and the value of your visit on our websites. If you wish, you can remove all cookies from your browser settings after your visit, and you can also prohibit the use of cookies.

Disclosure of information and third-party links

Your personal information will not be disclosed or sold to third parties, and your data is stored in our service provider’s locked facilities behind firewalls. 

On our websites you will find links to other websites, and content from other websites such as Linkedin. The use of such content is subject to said website’s own privacy policy instead of ours.

The data controller is NSC Norilo Oy, Metallimiehenkuja 10, 02150 Espoo.

Din integritet och vår nätsida

Din integritet på nätsidan NSC Norilo

Nedan beskriver vi de uppgifter som samlas in då du besöker vår NSC Norilo nätsida och hur vi hanterar uppgifterna.

Vilka uppgifter samlas in och varför?

När du förser oss med dina uppgifter via våra webbformulär eller dylika funktioner, kan vi kontakta dig angående din förfrågan och NSC Norilo.

Cookies (kakor) används på vår nätsida. Cookies hjälper oss att förbättra nätsidan och leverera en bättre och mer personlig användarupplevelse. Om du så önskar kan du ta bort alla cookies från dina webbläsarinställningar efter ditt besök eller förbjuda användningen av cookies.

Överlåtelse av uppgifter till tredje parter

Dina uppgifter kommer inte att delas med eller säljas vidare åt tredje parter, och dina uppgifter arkiveras i våra tjänsteleverantörers informationssystem som skyddas med brandvägg.

På vår nätsida kommer du att hitta länkar till och innehåll från andra nätsidor, som exempelvis Linkedin. Utnyttjandet av sådana uppgifter följer dataskyddet för ifrågavarande nätsida istället för vårt dataskydd.

Registeransvarige är NSC Norilo Oy, Metallimansgränden 10, 02150 Esbo.

您的隐私和我们的网站

您在NSC Norilo网站上的隐私

下面我们将介绍当您访问NSC Norilo网站时收集的信息以及我们如何处理该信息。

收集什么信息,为什么?

当您通过我们的网络表格或类似功能提供信息时,我们可以就您的咨询与您联系。

Cookies. Cookies用于我们网站的某些领域。Cookies可以增强您的用户体验,并提高您在我们网站上访问的价值。如果您愿意,您可以在访问后从浏览器设置中删除所有Cookies,还可以禁止使用Cookies.

披露信息和第三方链接

您的个人信息不会被披露或出售给第三方;您的数据存储在防火墙保护的供应商锁定的设施中。

在我们的网站上,您将找到其他网站的链接,以及其他网站(如LinkedIn)的内容。使用此类内容须遵守网站自己的隐私政策,而不是我们的内容。

数据控制员是NSC Norilo Oy, Metallimiehenkuja 10, 02150 Espoo.